Ładowanie...
Regulamin

Ogólne Warunki Umów

I. Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez DT Studio s.c. z siedzibą w Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 71/47, 41-106 Siemianowice Śląskie, REGON: 240586250, NIP: 6431705688 – zwaną w dalszej części wnerwiacz.pl.
 2. Klientem jest podmiot zawierający z wnerwiacz.pl umowę o świadczenie usługi.
 3. Konsument to osoba fizyczna, która zawiera z wnerwiacz.pl umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Abonentem jest podmiot na rzecz którego jest albo ma zostać zarejestrowana domena internetowa.
 6. Regulaminy oznaczają wzorce umów dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.
 7. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności.
 8. Dostępność Usługi to widzialność usługi na pierwszym routerze poza siecią wnerwiacz.pl. Gwarancja Dostępności Usługi dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez wnerwiacz.pl oraz infrastruktury sieciowej wnerwiacz.pl. W czas Dostępności Usługi wliczane są przerwy związane z obsługą lub konserwacją systemu, dokonywanymi w celu utrzymania lub poprawy jakości usług świadczonych przez wnerwiacz.pl, lub też przeprowadzenia niezbędnych napraw lub usunięcia awarii systemu.
 9. Model Abonamentowy to model umowy na usługi świadczone przez wnerwiacz.pl, w którym opłata ustalana jest i pobierana z góry, za cały Okres Abonamentowy, zgodnie ze specyfikacją usługi oraz cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.wnerwiacz.pl. Umowa o świadczenie usługi rozliczanej w Modelu Abonamentowym zawierana jest na czas określony, równy Okresowi Abonamentowemu.
 10. Model za Użycie to model umowy na usługi świadczone przez wnerwiacz.pl, w którym opłata ustalana jest za rzeczywiste wykorzystanie parametrów i rozliczana jest na bieżąco z salda Konta Zaliczkowego lub Konta Voucher, zgodnie ze specyfikacją usługi oraz cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.wnerwiacz.pl. Umowa o świadczenie usługi rozliczanej w Modelu za Użycie zawierana jest na czas określony, od dnia zamówienia usługi lub rozpoczęcia korzystania z niej, do ostatniego dnia tego samego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt X.5 i X.6. Umowa o świadczenie usługi rozliczanej w Modelu za Użycie, może być rozwiązana przez Klienta w każdym momencie, poprzez zaprzestanie przez Klienta korzystania z usługi oraz złożenie przez niego wobec wnerwiacz.pl oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Klienci niebędący konsumentami, powinni złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy, o którym mowa powyżej, odnosi skutek na kolejny dzień roboczy po otrzymaniu przez wnerwiacz.pl oświadczenia Klienta o rozwiązaniu umowy.
 11. Konto Zaliczkowe to funkcjonalność w Panelu Klienta, przypisana do konkretnej Usługi Głównej, umożliwiająca bieżące rozliczanie należności za tę usługę oraz Usługi Dodatkowe działające w połączeniu z Usługą Główną. Saldo Konta Zaliczkowego zasilane jest poprzez wpłatę zaliczek w formie akceptowalnej przez wnerwiacz.pl. Saldo Konta Zaliczkowego jest przeznaczone wyłącznie na rozliczenie usługi, z którą jest ono powiązane.
 12. Konto Voucher to funkcjonalność w Panelu Klienta, przypisana do konkretnej usługi w Modelu za Użycie, umożliwiająca bieżące rozliczanie należności za tę usługę. Saldo Konta Voucher zasilane jest poprzez aktywację kodów udostępnianych Klientom przez wnerwiacz.pl. Saldo Konta Voucher może być przeznaczone wyłącznie na rozliczenie usługi, z którą jest ono powiązane. Saldo Konta Voucher nie stanowi środków pieniężnych, które mogą być przesunięte do nadpłat, przekazane Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy lub wypłacone w inny sposób.
 13. Płatność Subskrypcyjna jest to sposób płatności za usługi wnerwiacz.pl, realizowany za pośrednictwem licencjonowanego operatora płatności, przy użyciu karty kredytowej lub płatniczej, bez każdorazowego udziału Klienta.
 14. Faktura Zaliczkowa to faktura wystawiana tytułem wpłat na poczet salda Konta Zaliczkowego. Faktura Zaliczkowa stanowi fakturę w rozumieniu art. 106f pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 15. Rozliczenie Zaliczek to dokument niebędący fakturą w rozumieniu art. 106f pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który informuje o saldzie Konta Zaliczkowego. Rozliczenie Zaliczek sporządzane jest w cyklach obejmujących pełne miesiące kalendarzowe.
 16. Okres Abonamentowy to okres, na który usługa w Modelu Abonamentowym udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
 17. Okres Próbny to okres, na który usługa udostępniana jest Klientowi bezpłatnie, którego długość określona jest w specyfikacji zamieszczonej na stronie https://www.wnerwiacz.pl.
 18. Usługa Główna to usługa niezależna od innych usług, świadczona w Modelu Abonamentowym lub Modelu za Użycie.
 19. Usługa Dodatkowa to usługa świadczona w Modelu Abonamentowym lub Modelu za Użycie, działająca w połączeniu z Usługą Główną, zgodnie ze specyfikacją Usługi Dodatkowej oraz cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.wnerwiacz.pl, ale nie stanowiąca części Usługi Głównej. Usługa Dodatkowa może być zamówiona zarówno razem z Usługą Główną, jak i w dowolnym momencie trwania umowy dotyczącej Usługi Głównej.
 20. Umowa na świadczenie Usługi Dodatkowej zawierana jest w Modelu Abonamentowym na Okres Abonamentowy który kończy się najpóźniej w momencie zakończenia Okresu Abonamentowego Usługi Głównej, na zasadach opisanych w pkt I.9 lub w Modelu za Użycie, na zasadach opisanych w pkt I.10.
 21. Zawieszenie usługi to czasowe zaprzestanie świadczenia na rzecz Klienta przez wnerwiacz.pl Usługi świadczonej w Modelu za Użycie lub Usługi Dodatkowej świadczonej w Modelu za Użycie z powodu braku rozliczenia przez Klienta należności za te usługi.
 22. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 23. Treść umowy między wnerwiacz.pl a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU, odpowiednie Regulaminy oraz – jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 24. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w OWU mają to samo znaczenie w Regulaminach, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminów.
 25. Do korzystania z usług świadczonych przez wnerwiacz.pl niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.
 26. Akceptując OWU, Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur, Faktur Zaliczkowych, ich korekt oraz Rozliczenia Zaliczek w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta. Klient będący Konsumentem jest uprawniony w każdym czasie do cofnięcia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 27. Klient niebędący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez wnerwiacz.pl jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku a także na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.
 28. Skorzystanie przez Klienta z parkowania domeny na serwerach DNS wnerwiacz.pl lub z usług hostingowych wnerwiacz.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wyświetlanie odpowiednio pod adresem zaparkowanej domeny lub adresem kierującym na katalog główny usługi hostingowej informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez wnerwiacz.pl.

II. Panel Klienta

 1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez wnerwiacz.pl na rzecz Klienta niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez wnerwiacz.pl, zwanym w dalszej części Panelem Klienta.
 2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta, wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu Klienta osobom trzecim. Wnerwiacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia, przez Klienta lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, identyfikatora lub hasła. Wnerwiacz.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
 3. Klient zakładając konto w Panelu Klienta otrzymuje możliwość dysponowania nadpłatami poprzez dyspozycje wydane z poziomu Panelu Klienta. Nadpłaty mogą być wykorzystane na opłacenie usługi w wnerwiacz.pl.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień OWU lub Regulaminów, którymi Klient jest związany, a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania usług wnerwiacz.pl do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, wnerwiacz.pl może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Klienta.
 5. Wnerwiacz.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.
 6. Postanowienia OWU mają zastosowanie również do Programu Partnerskiego.
 7. Założenie konta w Panelu Klienta przez Klienta oraz akceptacja postanowień OWU oznacza akceptację postanowień Regulaminu Programu Partnerskiego oraz Regulaminu Usługi Pomoc Premium, zamieszczonych na stronie https://www.wnerwiacz.pl.
 8. Dla Klientów, którzy w procesie rejestracji w Panelu Klienta oznaczyli swój status prawny jako firma, wnerwiacz.pl aktywuje Usługę Pomoc Premium na warunkach określonych w Regulaminie Usługi Pomoc Premium.

III. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Panelu Klienta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, wnerwiacz.pl ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego konta. Przed wypowiedzeniem umów wnerwiacz.pl wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych, wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta i wyznaczając termin na dokonanie tych czynności nie krótszy niż 2 dni.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest wnerwiacz.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 3. Wnerwiacz.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług.
 4. Wnerwiacz.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do włączenia Płatności Subskrypcyjnej. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu aktywacji Płatności Subskrypcyjnej jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak podania tych danych osobowych może uniemożliwić opłacenie usług wnerwiacz.pl z wykorzystaniem mechanizmu Płatności Subskrypcyjnej.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. III.6 danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
 7. Klientowi przysługuje prawo do sprostowania jego danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w następujących przypadkach:

a)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b)  Klient cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
c)  Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych;
d)  Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez wnerwiacz.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy:

a)  kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający wnerwiacz.pl na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielono zgody na przetwarzanie danych w przypadku, kiedy była ona niezbędna), a Klient sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)  wnerwiacz.pl nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)  Klient wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie wnerwiacz.pl są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.

 1. Jeżeli Klient zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania, wnerwiacz.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Klienta, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Klient zostanie poinformowany przed uchyleniem ograniczenia.
 2. Klient ma również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wnerwiacz.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 3. Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył wnerwiacz.pl, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony wnerwiacz.pl, jeżeli:

a)  przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
b)  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Klient może żądać, aby, w przypadku, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami wnerwiacz.pl ma prawo przeprowadzić procedurę weryfikacji danych podanych przez takiego Klienta i zażądać dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta, w szczególności skanu odpowiedniego dokumentu. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, daty wydania i terminu ważności dokumentu. Klient przed dostarczeniem ww. kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych, wnerwiacz.pl według własnego wyboru albo dokona ograniczenia przetwarzania danych i usunie dane nadmiarowe albo po potwierdzeniu tożsamości Klienta usunie dostarczoną kopię dokumentu.
 5. Klient będący osobą fizyczną i Konsumentem może wywiązać się z obowiązku określonego powyżej również poprzez:

a)  przesłanie oświadczenia o prawdziwości danych, podpisanego przez Klienta kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
b)  przesłanie oświadczenia o prawdziwości danych, podpisanego przez Klienta z podpisem notarialnie poświadczonym.

 1. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami wnerwiacz.pl ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.
 2. Wezwanie, o którym mowa w pkt. III.17 i III.19 wnerwiacz.pl prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta.
 3. Klient na żądanie wnerwiacz.pl ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. III.17, III.18 i III.19 w ciągu dziesięciu dni od daty wezwania do przesłania kopii dokumentów.
 4. Klient, akceptując OWU, oświadcza, że został poinformowany o prawach opisanych w pkt III.8 – III.16.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność wnerwiacz.pl

 1. Wnerwiacz.pl zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami wnerwiacz.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a)  trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności za którą wnerwiacz.pl, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi,
b)  utraconych przez Klienta korzyści,
c)  trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
d)  skutków nieprawidłowego wykorzystania, przez Klienta lub osoby trzecie działające w imieniu lub na rzecz Klienta, świadczonej przez wnerwiacz.pl usługi, w szczególności związanych z tym awarii bądź trwałych uszkodzeń sprzętu, urządzeń, systemu operacyjnego, oprogramowania bądź uszkodzeń lub utraty danych Klienta,
e)  skutków działania oprogramowania dostarczonego przez wnerwiacz.pl, w szczególności związanych z tym awarii bądź trwałych uszkodzeń sprzętu, urządzeń, systemu operacyjnego, oprogramowania bądź uszkodzeń lub utraty danych Klienta,
f)  skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,
g)  skutków wykorzystania pobranych przez Klienta, z sieci Internet, informacji, oprogramowania, treści, jeżeli nie pochodzą one od wnerwiacz.pl,
h)  skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
i)  skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
j)  niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.

 1. Odpowiedzialność wnerwiacz.pl względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.
 2. Postanowienia OWU o których mowa w pkt. IV. 2. b, c i e. oraz pkt. IV.3 nie znajdują zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania wnerwiacz.pl o wszelkich zmianach danych wprowadzonych do Panelu Klienta pod rygorem uznania ich za aktualne. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest naprawić wnerwiacz.pl szkodę wyrządzoną z jego winy.
 5. Klient zobowiązany jest do współdziałania z wnerwiacz.pl w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności wnerwiacz.pl w związku z usługami świadczonymi na rzecz Klienta.
 6. Klient w ramach usługi świadczonej przez wnerwiacz.pl może przetwarzać dane osobowe jedynie w wypadku zawarcia z wnerwiacz.pl umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Postanowienia zdania poprzedniego nie znajdują zastosowania do Klienta, będącego Konsumentem, który przetwarza dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

VI. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych przez wnerwiacz.pl usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, jak również w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta na udostępnionej powierzchni dysku, wnerwiacz.pl ma prawo zablokować dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę. O zablokowaniu dostępu do danych lub zablokowaniu świadczenia usługi, wnerwiacz.pl niezwłocznie poinformuje Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, wzywając do zaprzestania naruszeń w odpowiednim terminie nie krótszym niż 24 godziny. Do czasu zaprzestania naruszeń, wnerwiacz.pl jest uprawniona do zablokowania dostępu do danych lub świadczenia usługi. Po ustaniu przyczyny zablokowania dostępu do danych lub świadczenia usługi, wnerwiacz.pl niezwłocznie przywróci dostęp do danych lub podejmie świadczenie usług.
 3. W przypadku uzyskania przez wnerwiacz.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z OWU lub Regulaminami bądź niezgodnie z przepisami prawa, wnerwiacz.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 5. Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez wnerwiacz.pl na jego rzecz usług, w przypadku w którym dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne, dźwiękowe i utwory literackie), Klient posiada stosowne licencje lub inne stosowne uprawnienia do używania tych elementów w związku z usługą świadczoną przez wnerwiacz.pl. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, wnerwiacz.pl zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie, co do przedmiotu i zakresu takich uprawnień. W przypadku niezłożenia oświadczenia przez Klienta lub gdy z treści oświadczenia wynika, że Klientowi stosowne uprawnienie nie przysługuje, wnerwiacz.pl może odmówić wykorzystania dostarczonych elementów.

VII. Dostępność Usługi

 1. W celu świadczenia usługi z należytą starannością, wnerwiacz.pl ma prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach, za pomocą których świadczona jest usługa.
 2. Wnerwiacz.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta.
 3. W przypadku gdy Regulamin danej usługi tak stanowi, wnerwiacz.pl gwarantuje Dostępność tej usługi w trakcie trwania jej Okresu Abonamentowego, a w przypadku usług w Modelu za Użycie w okresie, w którym usługa taka jest aktywna, na poziomie 99,9 % w skali tego okresu. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, wnerwiacz.pl, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Wnerwiacz.pl nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za Dostępność Usługi w przypadku usług świadczonych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami.
 4. Przy korzystaniu z usług, Klient obowiązany jest korzystać z wersji oprogramowania posiadającej wsparcie producenta tego oprogramowania. Wnerwiacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z oprogramowania nieposiadającego wsparcia producenta, w szczególności nie odpowiada za bezpieczeństwo i stabilność świadczonej usługi.

VIII. Płatności

 1. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://www.wnerwiacz.pl, obowiązującym dla usługi w Modelu Abonamentowym na moment jej zamówienia lub wystawienia proformy na kolejny Okres Abonamentowy, a dla usługi w Modelu za Użycie na moment faktycznego świadczenia takiej usługi (wykorzystania parametrów usługi).
 2. Opłaty wnoszone są na podstawie proformy poprzez formy płatności akceptowane przez wnerwiacz.pl. Nieopłacenie proformy w terminie w niej wskazanym lub brak możliwości zrealizowania Płatności Subskrypcyjnej skutkuje anulowaniem zamówienia przypisanego do tej proformy. Wnoszone opłaty są niepodzielne.
 3. Wnerwiacz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym w przypadku usług w Modelu Abonamentowym, zmiana odnosi skutek dopiero od kolejnego Okresu Abonamentowego, a w przypadku usług w Modelu za Użycie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt. VIII.4 OWU.
 4. Wnerwiacz.pl, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, poinformuje Klienta korzystającego w przeciągu ostatnich 45 dni z usługi w Modelu za Użycie o zmianie ceny tej usługi, poprzez wysłanie wiadomości na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 5. Wnerwiacz.pl, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, poinformuje Klienta korzystającego z Płatności Subskrypcyjnej o zmianie ceny za usługę, której dotyczy subskrypcja, poprzez wysłanie wiadomości na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 6. Klient niekorzystający z Płatności Subskrypcyjnej zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi lub wpłaty na poczet salda Konta Zaliczkowego na wskazany przez wnerwiacz.pl rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez wnerwiacz.pl rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi lub na poczet salda właściwego Konta Zaliczkowego pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej proformy. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 7. Szczegółowe wymogi techniczne lub zgody, od których uzależnione jest korzystanie przez Klienta z Płatności Subskrypcyjnej, są definiowane w Regulaminach usług, w ofercie, na stronie internetowej https://www.wnerwiacz.pl lub w formie informacji wyświetlanych w Panelu Klienta i akceptowanych przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w procesie zamówienia usługi lub włączania Płatności Subskrypcyjnej.
 8. Faktura tytułem świadczenia usługi, Faktura Zaliczkowa tytułem wpłat środków na poczet salda Konta Zaliczkowego, ich korekty oraz Rozliczenia Zaliczek wystawiane są na dane Klienta podane w Panelu Klienta.
 9. Faktura tytułem świadczenia usługi albo Faktura Zaliczkowa wystawiana jest w terminie do 15-tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym odnotowana została wpłata na koncie wnerwiacz.pl. Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, Faktura albo Faktura Zaliczkowa zostanie udostępniona poprzez Panel Klienta.
 10. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usług przed upływem 14 dni od daty prawidłowego złożenia zamówienia. Usługi w Modelu Abonamentowym aktywowane są po odnotowaniu na koncie wnerwiacz.pl wpłaty tytułem zamówienia tych usług.
 11. Akceptując niniejsze OWU, Klient wyraża zgodę, aby zwroty wpłat albo zwroty zaliczek były przekazywane do nadpłat w Panelu Klienta. Klient jest uprawniony do swobodnego dysponowania środkami z nadpłat w Panelu Klienta, a w szczególności do przeznaczania ich na poczet opłacenia proform wnerwiacz.pl, uzupełnienia salda Konta Zaliczkowego oraz do wydania dyspozycji zwrotu we wskazany przez siebie sposób.
 12. Datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wnerwiacz.pl. W przypadku dokonywania płatności za usługi w wnerwiacz.pl koszty bankowe transakcji oraz prowizje instytucji płatniczych pokrywa Klient.

IX. Zamawianie usługi na kolejny Okres Abonamentowy

 1. Akceptując OWU Klient jednocześnie zamawia, aby wnerwiacz.pl cyklicznie przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego poinformowała Klienta, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Panelu Klienta, o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za zamówienie usługi na kolejny Okres Abonamentowy, przesyłając jednocześnie odpowiednią proformę. Zamówienie to ma na celu zapewnienie nieprzerwanego i niezakłóconego korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez wnerwiacz.pl w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 2. Klient dokonuje zamówienia usługi na kolejny Okres Abonamentowy poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez wnerwiacz.pl, na podstawie przesłanej proformy, tytułem świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem zamówienia usługi na kolejny Okres Abonamentowy przed upływem terminu wskazanego w proformie a w przypadku jego braku, nie później niż 7 dni przed upływem bieżącego Okresu Abonamentowego.
 4. Klient, dokonując wpłaty tytułem zamówienia usługi na kolejny Okres Abonamentowy, a w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz – jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa wRegulaminach i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym wnerwiacz.pl, tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, usługa będzie świadczona w kolejnym Okresie Abonamentowym, liczonym od daty zakończenia bieżącego Okresu Abonamentowego.
 6. Brak wpłaty na rachunku bankowym wnerwiacz.pl, tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, przed zakończeniem bieżącego Okresu Abonamentowego, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi bezpośrednio po upływie bieżącego Okresu Abonamentowego. Brak wpłaty za Usługę Główną do której istnieją Usługi Dodatkowe działające w połączeniu z tą Usługą Główną, skutkować będzie również zablokowaniem dostępu do wszystkich Usług Dodatkowych. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach Usługi Głównej i Usług Dodatkowych przez okres kolejnych 21 dni, liczonych od dnia zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego.
 7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia bieżącego Okresu Abonamentowego, wnerwiacz.pl odnotuje wpłatę na rachunku bankowym, tytułem świadczenia Usługi Głównej w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do tej usługi zostanie odblokowany, a termin ważności usługi zostanie ustalony zgodnie z terminem zakończenia kolejnego Okresu Abonamentowego. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, odblokowany zostanie także dostęp do Usług Dodatkowych działających w połączeniu z Usługą Główną, a termin ważności Usług Dodatkowych w Modelu Abonamentowym zostanie ustalony zgodnie z terminem zakończenia kolejnego Okresu Abonamentowego Usługi Głównej.
 8. Brak wpłaty na rachunku bankowym wnerwiacz.pl, tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, do 14 dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego, skutkować będzie usunięciem usługi oraz Usług Dodatkowych zamówionych do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi i Usług Dodatkowych. W przypadku zakończenia Okresu Abonamentowego Usługi Głównej i nie zawarcia umowy na kolejny Okres Abonamentowy w trybie oraz w terminie określonym w pkt. IX.7 OWU, środki zgromadzone na Koncie Zaliczkowym, przypisanym do tej usługi, zostaną automatycznie przekazane do nadpłat w Panelu Klienta.

X. Postanowienia szczególne dotyczące Modelu za Użycie

 1. Warunkiem niezbędnym aktywowania i korzystania z zamówionych usług w Modelu za Użycie jest utrzymanie dodatniego salda Konta Zaliczkowego lub Konta Voucher.
 2. Saldo Konta Zaliczkowego lub Konta Voucher powinno być dopasowane do planowanego poziomu użycia w celu umożliwienia utrzymania ciągłości świadczenia usługi.
 3. Jeżeli w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy w Modelu za Użycie z powodu wypowiedzenia przez Klienta wnerwiacz.pl odnotuje wpłatę umożliwiająca korzystanie z usługi przypisanej do Konta Zaliczkowego lub Konta Voucher, nowa umowa zostanie zawarta na warunkach dotychczasowych wraz z dostępem do danych zgromadzonych w ramach tej usługi.
 4. Brak środków na Koncie Zaliczkowym i Koncie Voucher skutkować będzie zawieszeniem usług świadczonych w Modelu za Użycie powiązanych z tymi Kontami.
 5. Brak zasilenia Konta Zaliczkowego lub Konta Voucher środkami umożliwiającymi bieżące rozliczanie usług w Modelu za Użycie w terminie 14 dni od ich zawieszenia, skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Klienta i usunięciem danych zgromadzonych w ramach tych usług.
 6. Zasilenie Konta Zaliczkowego lub Konta Voucher środkami umożliwiającymi bieżące rozliczanie usług w Modelu za Użycie w terminie 14 dni od ich zawieszenia, skutkować będzie powrotem do świadczenia przez wnerwiacz.pl tych usług na dotychczasowych zasadach, a do rozwiązania umowy dojdzie z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpił powrót do świadczenia usług.
 7. Klient wyraża zgodę na przechowywanie danych zgromadzonych w ramach usługi w Modelu za Użycie przez okres 21 dni od dnia rozwiązania umowy lub przez okres 7 dni od dnia rozwiązania umowy z winy Klienta na podstawie pkt X.5.
 8. Klient jest uprawniony do wydania, w każdym momencie, dyspozycji przekazania środków zgromadzonych na Koncie Zaliczkowym do nadpłat w Panelu Klienta.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana do wnerwiacz.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny wnerwiacz.pl i określać:

a)  dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta,
b)  usługę, której reklamacja dotyczy,
c)  zarzuty Klienta co do wskazanej usługi,
d)  okoliczności uzasadniające reklamację,
e)  ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.

 1. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.
 2. Wnerwiacz.pl obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując obraku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz wnerwiacz.pl przez osoby trzecie, wnerwiacz.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.

 

XII. Rozwiązanie umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z wnerwiacz.pl, w terminie do 14 dni od jej zawarcia, poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza odstąpienia na adres korespondencyjny wnerwiacz.pl, którego wzór dostępny jest na stronie https://www.wnerwiacz.pl.
 2. Wnerwiacz.pl uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia umowy.
 3. Wnerwiacz.pl ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi i rozwiązać umowę o świadczenie tej usługi, jeżeli:

a)  Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonymi w regulaminach poszczególnych usług,
b)  Klient będzie działał na szkodę wnerwiacz.pl, innych klientów wnerwiacz.pl lub użytkowników sieci Internet,
c)  Klient w ramach usługi świadczonej przez wnerwiacz.pl będzie przetwarzał dane osobowe bez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z wnerwiacz.pl.

 1. Przed zaprzestaniem świadczenia usług, wnerwiacz.pl wezwie Klienta będącego Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.
 2. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi, a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.
 2. Wnerwiacz.pl zastrzega sobie prawo zmian OWU oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz wnerwiacz.pl niezbędnych do świadczenia usług wnerwiacz.pl, zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zmian cen energii elektrycznej, zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), zmiana cen sprzętu telekomunikacyjnego oraz komputerowego, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, usprawnienia w zakresie świadczonych usług oraz obsługi Klienta lub Abonenta, poprawa ochrony prywatności Klientów lub Abonentów, zapobieganie nadużyciom i względy bezpieczeństwa, zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne wnerwiacz.pl. Zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej wnerwiacz.pl, zmiana firmy jak również zmiany podyktowane zmianami prawa, które nie wpływają na specyfikację, jakość oraz sposób świadczenia usługi, nie stanowią zmiany umowy. O zmianach wnerwiacz.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez wnerwiacz.pl o zmianach. Termin ten dla Klienta niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni.
 3. Klienci niebędący Konsumentami, powinni sporządzić oświadczenie, o którym mowa w pkt. XIII.2, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zmiany, o których mowa w pkt. XIII. 2. wchodzą w życie po bezskutecznym upływie terminu na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 5. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. XIII.2, wnerwiacz.pl dokona zwrotu opłat i zaliczek uiszczonych przez Klienta, proporcjonalnie do niewykorzystanych przez Klienta świadczeń.
 6. Do umowy pomiędzy Klientem a wnerwiacz.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a wnerwiacz.pl, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby wnerwiacz.pl. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba wnerwiacz.pl. Zapisy niniejszego pkt. nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 8. Językiem właściwym dla prowadzenia i rozstrzygania sporów, o których mowa w pkt. XIII.7 powyżej, będzie język polski.
 9. W sprawach nieuregulowanych w OWU i Regulaminach stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a postanowienia OWU oraz Regulaminów nie wyłączają zastosowania przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
 10. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień OWU lub Regulaminów jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie jednoznacznie, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa pomiędzy wnerwiacz.pl a Klientem nie zostałaby zawarta.
 11. OWU w wersji z 06.02.2022 r.

Regulaminy rejestrów
NASK – Regulamin nazw domeny .pl
EURid – Warunki rejestracji nazw domen .eu
ICANN – Registrant Rights and Responsibilities Under the Registrar Accreditation Agreement
EuroDNS (ccTLD)
KeySystems (ccTLD, new gTLD)
PublicDomainRegistry (gTLD)
Ascio (new gTLD, ccTLD)